Join Us
Ms. Zhang Xin
Ms. Xu Chuzhi
Ms. Ruan Zhenmei
Ms. Cai Jianwei
Mr. Zhang Wen
Ms. Cai Lu
Ms. Yang Xiaoli
Mr.Dai Liucheng
Ms. Zhu Weiqiong
Mr. Chen Mingren
Ms. Xiong Bianqi
Mr. Dai Xuede
Home |  About |  Admission |  Our Community |  Curriculum |  International |  Join The Team |  Contact us
Add : Guangzhou Huamei International School,No. 23, Huamei Road,  Tianhe District, Guangzhou, China 510520
Tel : 0086-20-87210178/87210585
Website : Http://www.hm163.com

Mobile

WeChat