Join Us
Mr. Chen Jinglong
Mr. Zhang Keqiang
Ms. Xiong Jia
Mr. Liu Sha
Mr. Chen Jinglong
Mr. Ye Liqiang
Mr. Chen Feng
Mr. Qiu Yaode
Mr. He Binghua
Ms. Chen Xiaoying
Ms. Zhang Xin
Ms. Xu Chuzhi
Home |  About |  Admission |  Our Community |  Curriculum |  International |  Join The Team |  Contact us
Add : Guangzhou Huamei International School,No. 23, Huamei Road,  Tianhe District, Guangzhou, China 510520
Tel : 0086-20-87210178/87210585
Website : Http://www.hm163.com

Mobile

WeChat